SIA “Merks Mājas” privātuma politika

 1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

SIA “Merks Mājas”, reģistrācijas numurs: reģistrācijas Nr.40003657280 (turpmāk – MERKS MĀJAS) ir viens no vadošajiem nekustamo īpašumu attīstītājiem dzīvojamo māju jomā Latvijā. MERKS MĀJAS galvenais darbības virziens ir mājokļu būvniecība un pārdošana. Pārdošanas procesā tiek noskaidrotas katra klientu vēlmes un vajadzības, tiek piemeklēti klientam vajadzīgie risinājumi, tiek noslēgti nekustamā īpašuma pārdošanas darījumi. Šajos procesos MERKS MĀJAS iegūst un apstrādā fizisko personu datus.

MERKS MĀJAS kā pārzinis, apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Savienības un Parlamenta Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 25-98, Latvija, LV-1045. E-pasts: info@merksmajas.lv, telefons: +371 67373380.

Šī Privātuma politika izskaidro klientiem, kā MERKS MĀJAS apstrādā fizisko personu datus un informē par MERKS MĀJAS veikto personas datu apstrādi.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES POSMI UN MĒRĶI

MERKS MĀJAS pamatā iegūst personas datus, pamatojoties uz klienta (fiziskās personas) vai tā pilnvarotās personas sniegto informāciju par sevi. MERKS MĀJAS apstrādā klientu personas datus šādiem mērķiem:

 • tirgvedība dzīvokļu pārdošanas mērķiem un potenciālo klientu uzskaite;
 • nekustamā īpašuma darījuma noslēgšanas procesa uzsākšana (rokasnaudas un pirkuma līguma noslēgšana);
 • nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma rezultātā iegūto īpašuma tiesību pārejas un apmaksas saistību pierādījumu uzglabāšana;
 • saistību izpildes un grāmatvedības uzskaite;
 • saziņa ar Pircēju dzīvokļa pārdošanas darījuma izpildei, tostarp neatbilstību novēršana garantijas periodā iesnieguma gadījumā.
 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKIE PAMATI

MERKS MĀJAS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana
 • Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes mērķiem
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • MERKS MĀJAS leģitīmās intereses nodrošināšana
 1. TIESĪBAS ATSAUKT DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANU

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.

Ja klients ir izteicis vēlmi saņemt informāciju par kādu iegādei pieejamo nekustamo īpašumu, MERKS MĀJAS apstrādā klienta vārdu, telefona numuru un e-pasta adresi uz datu subjekta piekrišanas. Šie dati tiek izmantoti, kamēr klients neatsakās no piedāvājumu saņemšanas, bet ne vēlāk, kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā, ja pēc MERKS MĀJAS piedāvājumu saņemšanas klients neizrāda vēlmi iepazīties ar izteikto piedāvājumu sīkāk.

Ja klients ir piekritis reklāmas saņemšanai, atteikties no tās var, nosūtot atteikumu uz MERKS MĀJAS e-pasta adresi: info@merksmajas.lv ar norādi: “ATTEIKTIES NO JAUNUMU SAŅEMŠANAS”.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 1. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

MERKS MĀJAS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • MERKS MĀJAS pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • MERKS MĀJAS ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • MERKS MĀJAS ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
 1. MERKS MĀJAS KLIENTA PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

MERKS MĀJAS klienta personas datiem saistībā ar šā Līguma izpildi var būt piekļuve MERKS MĀJAS darbiniekiem, apstrādātājiem, dzīvojamās mājas pārvaldītājam, apakšuzņēmējiem, sadarbības partneriem, kredītiestādēm, nekustamā īpašuma vērtētājiem. Likumā noteiktos gadījumos MERKS MĀJAS var nodot informāciju citām trešajām personām, piemēram, zvērinātam notāram, zemesgrāmatu, nodokļu un patērētāju tiesību aizsardzības iestādei.

Tāpat MERKS MĀJAS var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

 1. MERKS MĀJAS KLIENTA TIESĪBAS PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM, CITAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, vai realizētu citas datu subjekta tiesības, datu subjektam pēc izvēles ir jāiesniedz:

 • rakstisks un parakstīts iesniegums, kas adresēts MERKS MĀJAS, Rūpniecības ielā 25-97, LV-1045 vai,
 • iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts MERKS MĀJAS un nosūtīts uz e-pasta adresi: info@merksmajas.lv.

MERKS MĀJAS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi (atbilde tiks nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto pasta adresi). Atbildi var saņemt arī klātienē MERKS MĀJAS birojā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

Datu subjektam atsevišķos gadījumos ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

Kontaktpersona personas datu apstrādes jautājumos ir sasniedzama uz e-pasta adresi: info@merksmajas.lv.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

 1. IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Šis dokuments ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra.

MERKS MĀJAS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.merksmajas.lv .